CALL CENTER 0-32211-176

เกียรติบัตร “นักเรียนที่มีผลการสอบยอดเยี่ยม 100

ขอแสดงความยินดี คนเก่งโรงเรียนอุดมวิทยา เด็กชายชาญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ โอกาสรับเกียรติบัตร “นักเรียนที่มีผลการสอบยอดเยี่ยม 100 คะแนนเต็มในการสอบรอบที่ 1 และรอบที่ 2” จากโครงการประเมินเพื่อการเรียนรู้ Assessment for Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย อักษรเจริญทัศน์