CALL CENTER 0-32211-176

อบรมเรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา และบริษัท myDNA จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ให้กับผู้ปกครองที่สนใจและคุณครูทุกคนเข้ารับฟังสัมมนาในครั้งนี้ รอบที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 รอบที่ 2 ระดับชั้น ป.2-ป.6 เพื่อนำความรู้จากการสัมมนามาพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับบุตรหลานของเรา ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา อาคารสิริอุดมวิทย์ ชั้น 4