CALL CENTER 0-32211-176

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ

คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูชัยยา อยู่ไว

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ ในโรงเรียนเอกชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการ ปสกช. ภาคการศึกษา 3
เมื่อ 6-7 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี