CALL CENTER 0-32211-176

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA

โรงเรียนอุดมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะครูด้านดิจิทัล ด้วยโปรแกรม CANVA” โดย…อาจารย์ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางทารศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม CANVA ในการจัดการเรียนสอน ผลิตสื่อ และเอกสารสำหรับการบริหารงานโรงเรียน และขอขอบคุณ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนิเทศ ติดตามการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา ชั้น 4 อาคารสิริอุดมวิทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง