CALL CENTER 0-32211-176

อบรมการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างชาญฉลาด

การอบรมการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างชาญฉลาดโรงเรียนอุดมวิทยาขอขอบคุณ คุณสุทน แสนตันเจริญ และคณะ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ลูกเสือรักษ์โลก”ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน