CALL CENTER 0-32211-176

คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาอบรมเชิงปฏิบัติการ “ CODING 3D พื้นฐานสู่การพัฒนา

METAVERSE “โดย COSPACES EDUร่วมกับโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากร เพื่อให้คุณครูมีประสบการณ์ การผลิตและทำสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565