CALL CENTER 0-32211-176

“สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 โรงเรียนอุดมวิทยา”
คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และร่วมชมกิจกรรมการเปิดงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆกับนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามของโรงเรียน
เมื่อ 18 สิงหาคม 2565