CALL CENTER 0-32211-176

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

คุณวีรดา ชุลีกราน ผู้แทนศึกษาธิการภาค 3 และคณะ ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid- 19) ของโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และรายงานนโยบายดังกล่าวของโรงเรียนในเรื่องการเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน