CALL CENTER 0-32211-176

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครูศึกษาดูงาน EDBA THE NEO INNOVATION EXPO 2023 จัดขึ้นโดย..ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรม และเพื่อนำมาพัฒนาให้กับนักเรียนอุดมวิทยาของเรา ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง