CALL CENTER 0-32211-176

วันแห่งความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง อุดมวิทยา

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคุณครู น้กเรียน พนักงาน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

“ในงานวันแห่งความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติ คนเก่ง คนดี ประจำปีการศึกษา 2563 “

ณ โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 12 มีนาคม 2564

🖼️ประมวลภาพกิจกรรม