CALL CENTER 0-32211-176

พิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม)


นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนอุดมวิทยานำโดย…นางสาวกมลวรรณ สาถีระเนตร
ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธี
ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง