CALL CENTER 0-32211-176

วันกตัญญู : ระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนอุดมวิทยา

รำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งและผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมีบาทหลวง บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ

เป็นประธานวนพิธีกรรม และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง