CALL CENTER 0-32211-176

รับโล่รางวัล ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนอุดมวิทยาขอแสดงความยินดีกับ คุณครูชัชวาล จินรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่รางวัล ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระดับดีมาก พร้อมกันนี้ได้ร่วมนำเสนอผลงานด้านครูผู้สอน ในการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง