CALL CENTER 0-32211-176

รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net

คุณครูลลิดา วังตาล ท่านผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา เข้ารับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ผลคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ จากท่าน ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง