CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยา นำโดย ครูอาจรีย์ แปงการิยา ครูชัชวาล จินรอด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14 พฤษภาคม 2566 เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในเรื่องประชาธิปไตย และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข : 8 พฤษภาคม 2566