CALL CENTER 0-32211-176

มอบรางวัลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างเต็มศักยภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง