CALL CENTER 0-32211-176

มอบถุงกระดาษทำมือ ในโครงการ หนูน้อยจิตอาสา

คุณครูอาจรีย์ แปงการิยา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูและนักเรียนตัวแทนโรงเรียนอุดมวิทยา มอบถุงกระดาษทำมือ ในโครงการ หนูน้อยจิตอาสา กิจกรรมลานเรียนรู้สู่ความพอเพียง ปี 61 ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมี นางสาวจุฑามาศ เรืองจุ้ย เภสัชกรชำนาญการ รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี