CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณ

คุณอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี ที่ได้ประสาน กับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นำรถเคลื่อนที่พ่นน้ำยาป้องกันcovid – 19 ให้กับโรงเรียนอุดมวิทยา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่ง เมื่อ 26 ธันวาคม

2563