CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณ ท่านสส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี และทีมงานปศุสัตว์ที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันcovid-19 อีกทางหนึ่ง