CALL CENTER 0-32211-176

พนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามห้องเรียน อาคาร ทั่วบริเวณโรงเรียนทุกส่วนเพื่อเป็นการป้องกันกำจัด ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ซิก้า

เมื่อ 28 สิงหาคม 2563