CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูอนุสรณ์ โสภณนาค และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับทางอำเภอบ้านโป่ง