CALL CENTER 0-32211-176

พิธีมิสซา ขอพร โอกาสเปิดภาคเรียนที่1/2562

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีมิสซา ขอพร โอกาสเปิดภาคเรียนที่1/2562 ของโรงเรียนอุดมวิทยา ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล โดยมีบาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม เป็นประธาน