CALL CENTER 0-32211-176

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสปิดภาคการศึกษา 2562

เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอบพระคุณพระที่อวยพระพรให้กับชาวอุดมวิทยาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุกๆเรื่อง อีกทั้งเป็นการขอพรเนื่องในวันกตัญญูรำลึกถึงคุณอุดม วังตาล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และ คุณครูวิไลวรรณ วังตาล อดีตครูใหญ่ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวเราอุดมวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ” ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรแก่ทุกท่านด้วยเทอญ “

ประมวลภาพกิจกรรม