CALL CENTER 0-32211-176

พิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร มอบเครื่องหมายนักเรียนดีเด่น ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 4 ประการของโรงเรียนอุดมวิทยา “วินัย พอเพียง ซื่อสัตย์ จิตอาสา” ประจำเดือน กันยายน 2563 ซึ่งการคัดเลือกมาจากคะแนนเสียงของเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ที่มีพฤติกรรมเด่นชัด ตามคุณธรรมแต่ละด้าน