CALL CENTER 0-32211-176

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยานำคณะครูร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง