CALL CENTER 0-32211-176

พยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้ความรู้ และการป้องกัน ไวรัส Covid- 19

ขอขอบคุณ คุณอุทัย เจริญจิตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่งและคณะ ให้ความรู้ และการป้องกัน ไวรัส Covid- 19 กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมี คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง