CALL CENTER 0-32211-176

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรกิจกรรมระบายสี

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการระบายสีรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในกิจกรรมวัดงบสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนจำนวน 16 คน ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กภาวะโภชนาการเกิน ประจำปี 2565 (ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2565) กับทางศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบ้านโป่ง