CALL CENTER 0-32211-176

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมจัดกิจกรรมกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีน

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีนด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม