CALL CENTER 0-32211-176

ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง