CALL CENTER 0-32211-176

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมโรงเรียน

นางสาวลลิดา วังตาล ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  ให้การตอนรับ นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566