CALL CENTER 0-32211-176

ผลงานระดับ ยอดเยี่ยม นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค 3

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจีรยา พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยาผลงานระดับ ยอดเยี่ยม นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน ชื่อผลงาน : กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน โดยใช้กระบวนการ 1E 2R Enjoy Reading and Writing เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง