CALL CENTER 0-32211-176

ผลการเลือกตั้งประธานรุ่น ป.6 รุ่น 43

ขอแสดงความยินดี กับพี่ ป.6 รุ่น 43

ผลการเลือกตั้งประธานรุ่น ป.6 รุ่น 43 ได้แก่ ด.ช.บารมี ง่วนสำอางค์

รองประธาน
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์ คำฟู
3.เด็กชายวรากร แสวงทรัพย์
4. เด็กหญิงเพียงพอ สุขแป้น
5.เด็กหญิงณิชารีย์ เกียรติภัทรานนท6. เด็กหญิงชนินทร ง่วนสำอางค์ รองประธานและเลขานุการรุ่น