CALL CENTER 0-32211-176

ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 43

ขอให้นักเรียนของเราทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนเก่งคนดีของสังคมตลอดไป

ประมวลภาพกิจกรรม