CALL CENTER 0-32211-176

นักเรียนปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อ.1 เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเด็กๆได้สนุกสนานกับความน่ารักของสัตว์ต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม