CALL CENTER 0-32211-176

ประชุมและลงนามร่วมกันกับทางเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

คุณครูอนุสรณ์ โสภณนาค ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมประชุมและลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และ โรงเรียนจำนวน 13 โรงในเขตเทศบาลเมือง ร่วมกันบริหารจัดการขยะ

ตามโครงการ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธาน ร่วมด้วยประธานชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (17 ธันวาคม 2563)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง