CALL CENTER 0-32211-176

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ จรุงเรืองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รงพยาบาลบ้านโป่ง และคณะ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนโดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับเพื่อเตรียมแผนรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุดมวิทยา