CALL CENTER 0-32211-176

ขอขอบคุณทีมงานรถรับส่งนักเรียน ให้เกียรติมารับทราบแนวนโยบายของโรงเรียนตลอดจน แนวทางปฏิบัติต่างๆที่ร่วมกันสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ใช้บริการรถตู้รับส่ง โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผจก.โรงเรียนและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมประชุม