CALL CENTER 0-32211-176

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเดือน มี.ค.-พ.ค.

ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองทราบ

สำหรับกำหนดการเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนเป็นระยะๆ