CALL CENTER 0-32211-176

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล แซ่ผู่
รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ราชบุรี) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙”

ชนะเลิศประกวดเรียงความ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง