CALL CENTER 0-32211-176

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ร่วมกันประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2

ชั้นอนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่3

โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 29 พฤษภาคม 2565