CALL CENTER 0-32211-176

น้องๆ อนุบาล 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

นักเรียนปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อ.2 เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ชนิดต่างๆอย่างใกล้ชิด สนุกสนานอย่างปลอดภัยในความดูแลของคุณครูและเจ้าหน้าที่

ประมวลภาพกิจกกรรม