CALL CENTER 0-32211-176

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์

นายกสภานักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ให้ความรู้ และขอความร่วมมือในด้านต่างๆกับเพื่อนและน้องๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยและแบ่งเบาภาระกิจของครูอีกทางหนึ่ง ของบทบาทสภานักเรียนของโรงเรียน ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากนักเรียน