CALL CENTER 0-32211-176

ต้นกล้าทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งที่อุดมวิทยาได้บ่มเพาะมานาน

พร้อมจะก้าวต่อไปเป็นเยาวชนที่ดีของขาติต่อไปในอนาคต..