CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน