CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 65 คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ ซาฟารีปาร์ค อ.บ่อพลาย จ.กาญจนบุรี เพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง