CALL CENTER 0-32211-176

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา คณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม