CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดการสอนเสริม ติวเข้ม ให้กันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 20,23,25-27 ม.ค.66 โดยเชิญวิทยากรชั้นนำและคณะครูผู้สอนใน 5 วิชาหลักได้แก่

🔸วิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี (อ.ปุยฝ้าย) และคุณครูชุลีพร วงค์นุกูล

🔸วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ วิทยากร คุณครูอนุสรณ์ โสภณนาค

🔸วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยากร คุณครูพุทธชาด จันทร์เมือง (ครูปาล์ม) และคุณครูวิธวัช รอดแสง

🔸วิชาคณิตศาสตร์ วิทยากร คุณครูศิริชัย เพชรชู (ครูชัวร์) และคุณครูวิวรรณ สุกหอม

🔸วิชาภาษาไทย คุณครูธนาวุฒิ วจีสัจจะ (ครูพี่คิว) และคุณครูวิภา พุ่มพิทักษ์

ณ ห้องประชุมพรพระเมตตาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง