CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมปีที่ 1 และเตรียมสอบ O-Net โดยเพิ่มพูนความรู้ และทบทวน จากทีมครูติวชั้นนำ และ คุณครูของโรงเรียน ในกลุ่มสาระวิชาหลัก ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพระพรเมตตา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง