ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนอุดมวิทยา ประกอบด้วยวงกลม 2 ชั้น ชั้นในมีรูปหนังสือเปิดอยู่ มีคบเพลิงวางอยู่ตรงกึ่งกลางของหนังสือ ภาพหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และคุณธรรม ส่วนคบเพลิงเป็นเครื่องหมายของความสว่างโชติช่วงในจิตใจ ที่จะนำความรู้และคุณธรรมไปใช้ส่องทางดำเนินชีวิต ส่วนเส้นที่ขีดขนานอยู่เบื้องหลังหนังสือ หมายถึง ระเบียบวินัยที่ปูพื้นฐานจิตใจให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง และมีระเบียบแบบแผนอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

เพลงมาร์ชอุดมวิทยา

เราเลือดเขียวขาว ไม้ร่มเราคือประดู่นามมี
สถานการเรียนดี ณ แดนนี้อุดมวิทยา

มั่นรักในศักดิ์ศรี ทั้งยังมีคุณธรรมคู่มา
เลิศล้ำการกีฬา ภูมิปัญญาพัฒนาก้าวไกล

* เก่ง สุข ดี เรานี้มีอยู่มิคลาย
ด้วยมุ่งหมาย ชีพนี้สมบูรณ์สุขศานต์

ถิ่นดินแดนนี้ เราได้มีสุขจากสร้างสรรค์
เหมือนตะวันทอประกาย ให้ทุกผู้คงคู่โลกา
เหมือนตะวัน  ทอประกายให้ทุกผู้คงคู่โลกา (ซ้ำ *)

เพลงเขียวขาวสามัคคี

* พวกเราชาวเขียวขาวพร้อมหน้า อุดมวิทยาถิ่นการศึกษาสถาน
มั่นใจมั่นอยู่ในอุดมการณ์ สามัคคีสมัครสมานเหมือนสายโลหิตเดียวกัน
ตั้งใจ หมั่นเรียน พากเพียรวิชา เก่งทั้งการกีฬา เพื่อความสมานฉันท์
อุดมวิทยาทรงคุณค่าสถาบัน เราทุกคนยึดมั่น ในดวงใจ (ซ้ำ *)

ธงเขียวขาวสบัดปลิวพลิ้วเล่นลม
** ระลึกในพระคุณครู เคารพมั่นอยู่คู่ดวงหทัยไว้
ศีลธรรมและวินัยฝึกตนฝึกใจ อยู่ในความซื่อตรง ห่างกันอยู่หนไหน
แต่ดวงใจรักกันไว้ยิ่งสูงส่ง อุดมวิทยาก้าวหน้ายืนยง ธงเขียวขาวมั่นคงตลอดกาล (ซ้ำ **)