CALL CENTER 0-32211-176

อ.อนงค์ มหบุญพาชัย และ ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ พร้อมคณะ ร่วมตรวจความพร้อมของโรงเรียนอุดมวิทยา ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ( covid – 19 ) โดยมี

คุณครูลลิดา วังตาล ผจก.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง